Verdisett for Elektro-Sivert Installasjon AS

Elektro-Sivert- verdisett STYRKE

Våre verdier:

Samarbeid
Tillit
Yrkesstolthet
Respekt
Kreativitet
Effektivitet

Er vår STYRKE som gir deg en samarbeidspartner du kan stole på.

For å oppnå vårt verdisett etterstreber vi:

Samarbeid:

Det skal være enkelt og effektivt å samarbeide med oss. Vi holder en tett dialog med hverandre og alle våre samarbeidspartnere. Med gjensidig åpenhet og tydelig kommunikasjon sikrer vi at alle involverte parter har en felles forståelse av oppdrag og oppgaver. Vi arbeider etter felles etablerte rutiner, planer og beslutninger som sikrer at vi både internt og eksternt er en samarbeidspartner som du kan stole på.

Tillit:

Vi tar personlig ansvar og holder det vi lover. Vi møter alle våre samarbeidspartnere på en positiv og profesjonell måte i det daglige arbeidet. I vårt arbeid er vi pålitelige, redelige, troverdige, sannferdige og lojale. Vi opptrer med en høy grad av moral og i tråd med interne etiske retningslinjer. Vi leverer høy kvalitet på produkter, utstyr og arbeid. Vårt mål er å ha langsiktige relasjoner med våre forbindelser. Med våre allsidige autorisasjoner, godkjennelser samt brede faglige kompetanse og kollektive erfaring gir vi våre kunder trygghet for et riktig installatørvalg.

Yrkesstolthet:

Vi utfører vårt arbeid med høy faglig stolthet og standard. Vi arbeider i tråd med gjeldende regler og forskrifter. Vi samarbeider med velrennomerte leverandører og samarbeidspartnere som forventes å ivareta våre egne standarder. Vi etterstreber å levere kvalitet i alt vi leverer fra oss. Vi utfører våre oppdrag og oppgaver med æresfølelse. Vi skal synliggjøre «STYRKE».

Respekt:

Respekt er utgangspunktet for et godt samarbeid i vår bedrift. Vi opptrer med respekt – så vel i ordbruk, talemåte og kroppsspråk. Vi respekterer enkeltmenneske, eiendeler, miljø etc. Vi respekterer andres synspunkter og arbeider for å finne løsninger som tilfredsstiller alle parter. Vi respekterer rutiner, så vel interne som eksterne. Vi tror på mangfold og viser medmenneskelighet samt toleranse.

Kreativitet:

Vi følger med på utviklingen og er oppdatert på våre fagområder. Vi er nysgjerrige, engasjerte, løsningsorienterte og våger oss også på det ukjente. Vi tør tenke nytt og er opptatt av å søke løsninger som tilfredsstiller kundens behov, så vel relatert til praktisk, komfort og estetisk. Vi strekker oss langt for å tilfredsstille kundens ønsker og behov – innenfor gjeldende normer og regler.

Effektivitet:

Vi planlegger og tilrettelegger vårt arbeid slik at jobben blir utført på en så effektiv måte som mulig, både for våre ansatte og for våre kunder. Vi rapporterer internt og eksternt i henhold til gjeldende rutiner for å gjøre den daglige virksomheten smidig og effektiv. Vi prioriter egen ressursbruk i henhold til delfrister/milepeler, følger fremdriftsplaner og søker til enhver tid å ha oversikt over andre faggruppers fremdrift. Vi benytter riktig teknisk og faglig kompetanse på riktig sted. Vi søker å levere vårt arbeid 100 % perfekt med en gang.

© Verdisett for Elektro-Sivert Installasjon AS.